0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

YAPAY ZEKÂ İLE KURUMSAL YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA…

Merhaba Sevgili Dostlarım,

Stratejik Planlama tabirinin; normal yaşamda 2. Dünya Savaşı sonrası 1950 lerden bu yana, iş dünyasında ise kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik adına, 2000 li yılların başlarından itibaren, çok yoğun bir şekilde kullanıldığı konusunda, aynı düşünceleri paylaştığımızı zannediyorum!..

Kurumsal yönetim ilkeleri (Adillik + Şeffaflık + Hesap Verebilirlik + Sorumluluk) kapsamında kurumsallaşma’ nın; şirketlerin dönemsel amaç ve hedefleri doğrultusunda, misyonlarından vizyonlarına giden yolda, ilkeleri ve değerleri ışığında, ortak akılla kişilerden bağımsız olarak stratejilerin belirlenmesi, uygulamaya geçilmesi ve değerlendirilmesi, aşamalarından geçtiğini de hepimiz biliyoruz.

Ama, yapay zekanın da bu konudaki görüşlerini, almadan edemiyoruz! 😊  

İlk önce Bard.Google.Com da, stratejik planlama konusuyla ilgili açıklamalara bir göz atalım…

Stratejik planlama; bir kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerini, bunları nasıl başaracağını ve ilerlemeyi nasıl ölçeceğini belirlediği bir süreçtir. Kurumsal yönetim bağlamında ise, stratejik planlama; kurumun paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için, dönemler halinde kısa + orta + uzun vadeli, bir yol haritası geliştirmektir!

Stratejik planlamanın kurumsal yönetimdeki önemi aşağıdaki maddeler halinde sıralanabilir…

1) Stratejik planlama; konuyla ilgili çalışanlarla birlikte yapılması gereken analizlerle, kurum paydaşlarının ihtiyaçları ve beklentilerinin belirlenmesi neticesinde, bunları karşılamak için bir yol haritasını ortaya koyar. Bu harita; kurumun, kısa + orta + uzun vadeli başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlamaya da yardımcı olur!

2) Stratejik planlama; kurumun, kısa + orta + uzun vadeli amaç ve hedeflerinin belirlenmesini ve de sorumlu kadrolarını belirleyerek bu hedeflere odaklanmasını, ayrıca kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını ve israfın önlenmesini de sağlar!

3) Stratejik planlama; kurumun, gelecekte karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesine ve bu riskleri yönetmek için stratejiler geliştirmesine katkıda bulunur. Bu şekilde, ani gelişebilecek olaylardan kaynaklanan, beklenmedik kayıpların da en aza indirilmesi sağlanır!

4) Stratejik planlama; kurumun, karşı karşıya olduğu fırsatları belirlemesine ve bu fırsatlardan yararlanmak için stratejiler geliştirmesine imkân sağlar. Bu şekilde, rekabet gücü kazanarak büyümesi ve gelişmesi de söz konusu olur. Stratejik planlama sürecinin aşamaları ise;

a) Durum analizi: Kuvvetli ve zayıf yönleriyle kurumun mevcut durumu ile halen karşı karşıya olduğu fırsatlar ve riskler belirlenir!

b) Hedef belirleme: Kurumun, kısa + orta + uzun vadeli dönemsel hedefleri değerlendirilir!

c) Strateji geliştirme: Bu hedeflere ulaşmak için sorumlu kadrolarla, eldeki kaynak ve finans imkânlarına göre ortak stratejiler oluşturulur. Gerekirse dış destek sağlanabilir!

d) Uygulama: Bu aşamada, stratejiler; dönemsel planlama ile uygulamaya konulur!

e) Değerlendirme: Belirlenen her dönem sonunda, stratejik planlama uygulanmalarının tüm detayları ve sonuçları değerlendirilir ve de raporlanır!

Netice de, kurumsal yönetimde stratejik planlama, kurumun uzun vadeli başarısı ve sürdürülebilirliği için önemli bir araçtır. Ve belirli dönemlerde yapılmasında fayda vardır!..

Diğer yandan Chat GPT de, kurumsal yönetimde stratejik planlama konusunda, yapay zekâ  uygulamalarının önemi hakkında, faydalanılan kaynakları da belirterek yapılan açıklamalar;

Kurumsal yönetimde stratejik planlama, organizasyonların; belirli vadelerdeki hedef ve amaçlarını belirleme, kaynaklarını etkili bir şekilde kullanma ve de teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları için, kritik bir önem taşır. Yapay zekâ da; stratejik planlama süreçlerini, daha verimli ve daha etkili bir hale getirmek için, bir dizi kolaylıklar sunar!

İşte kurumsal yönetimde yapay zekâ uygulamalarının stratejik planlama süreçlerine katkıları;

*) Yapay zekâ; büyük veri analitiği yapabilme yeteneği sayesinde, pazar trendleri ve müşteri tercihleri konusunda, kararlarının daha doğru bilgilere dayanmasına yardımcı olabilir. Büyük miktarlardaki veriler hızlı bir şekilde analiz edilerek, mevcut durum tahminleri yapılabilir. Bu şekilde, farklı senaryolar değerlendirilerek, stratejilerin planlanması optimize edilebilir!

*) Yapay zekâ; pazar analizlerini otomatik hale getirebilir. Bu sayede; rakipler ve müşteriler hakkında daha doğru bilgilere ulaşılarak, rekabet avantajı elde edilmesi söz konusu olabilir!

*) Yapay zekâ; karar alma süreçlerini otomatikleştirme ve yöneticilere, doğru karar verme konusunda önerilerde bulunma yeteneği ile stratejik planlamayı daha etkin hale getirebilir!

*) Yapay zekâ; veri ve siber güvenlik riskleri ile finansal riskleri izlemek için de kullanılabilir.
Kurumlar; veri güvenliği risklerini azaltmak için, yapay zekâ temelli çözümler kullanabilirler!

*) Yapay zekâ; farklı departmanlar arasındaki, veri gizliliğine ve etik kurallara özellikle dikkat edilerek, iş birliği ve verimliliği arttırmak yönünde, planlanan operasyonel süreçlere, sorumlu ekiplerle takım çalışması halinde, daha odaklı ve daha hızlı tepki vermek için de kullanılabilir!

Ancak, kurumsal yönetimde stratejik planlamalara, yapay zekanın başarılı bir şekilde entegre edilmesi için; uygun veri ve siber güvenlik önlemleri sağlanmalı, kısa + orta + uzun vadeler de gelişmeler dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve de mutlaka raporlanmalıdır! Şeklinde!..

Son olarak, Microsoft Bing de ise “Yapay Zekâ ile Kurumsal Yönetimde Stratejik Planlama Uygulamaları” için, şu açıklamalar yer alıyor… 

Yapay zekâ, kurumsal yönetimde stratejik planlama uygulamaları için önemli bir araç haline gelmiştir. Yapay zekâ; veri analizi ve tahmin yapma yeteneği sayesinde, kurumların stratejik planlama sürecinde, daha doğru kararlar almasına yardımcı olabilir!

Kurumsal yönetimde stratejik planlama uygulamaları; kuruluşların ileriye dönük beklentilerini karşılamak adına, stratejik planlamalarını hayata geçirmek için kullandıkları yöntemlerdir!..

Stratejik planlama uygulamaları, iş dünyasındaki tüm kurum ve kuruluşların; misyonunu, vizyonunu, amaçlarını ve hedeflerini, ürün veya hizmetler konusundaki rekabet stratejilerini gerçekleştirmek adına, gerekli olan finansal kaynaklar ile şematik organizasyon yapısını, insan kaynaklarını, iş akış süreçlerini ve performans göstergelerini belirlemeyi ve yönetmeyi içerir!

Tüm bu detaylarda da, yapay zekâ uygulamalarından yararlanmak söz konusudur!

Kurumsal yönetimde stratejik planlama uygulamaları, tüm kurum ve kuruluşların, kendi iç ve dış çevrelerindeki değişimlere uyum sağlamak, rekabet avantajlarını korumak ve her zaman sürdürülebilir bir başarıyı sağlamak için, sürekli olarak izlenmeli ve gözden geçirilmelidir!..

Evet, sevgili dostlar…
Yapay zekâ uygulamaları, sizlerin de çok iyi bildiği gibi, kendilerine sorulan tüm sorulara, internette daha önce yayınlanan bilgiler ışığında, cevapları derleyip toplayıp bizlere iletiyor!

Önemli olan; kurumumuzda çalışanlarımızla birlikte, bunları hayata geçirmek ve uygulamak!..

Bu noktada; Webrazzi de Kasım Ayı içinde yayınlanan, “OpenAI, kişilerin kendi özel ChatGPT sürümlerini oluşturabileceğini açıkladı ve GPT Store’u tanıttı.” başlıklı haber de dikkat çekici…

Sonuç olarak günümüzde yapay zekânın, insanların yerini tamamen alıp – almayacağı konusunda, kesin bir şey söylemek çok güç olsa da, teknolojik gelişmelerin insanların iş yapma şeklini değiştirebileceği ve bazı sistemleri daha da verimli hale getireceği çok açık!
Ancak “İnsan” faktörünün, iletişim ve sosyal etkileşim ile teknolojik yaratıcılığa dayalı “Zor Problemleri Çözme” gibi konularda, halen çok özel bir yeri ve değeri var!..

O nedenle, yönetim kadrolarınıza ve çalışanlarınıza, yeni nesil teknolojilere uyum sağlamaları yönünde, yatırım yapmayı ihmal etmeyin. Netice de, yapay zekâyı üreten de “İnsan”! 😊

Daha mutlu bir gelecek için, sevgi ve saygılarımla…

ALİ RIZA DEĞER

 

 

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.