0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Tasarım Merkezi Danışmanlığı

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi” Danışmanlığı Departmanı olarak; 5746 sayılı “araştırma geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi” kapsamındaki kanun ve yönetmeliklerle ilgili ileriye dönük, hangi kapsamda hangi teşviklerden yararlanabileceğiniz konusunda, üst yönetiminize yardımcı olmak adına, gerekli hazırlıkların ve başvuruların yapılması için hizmetinizdeyiz!..

Tasarım merkezi danışmanlığı ile ilgili konu başlıklarımız şu şekilde sıralanabilir;

Bu başlıklarımızın açılımları ise;

Tasarım Merkezi Danışmanlığının Tanımı ve Önemi

Tasarım Merkezi Danışmanlığı hizmeti, Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunacak, en az 10 tam zamanlı eşdeğer tasarım personeli istihdam edecek, tasarım ve destek personelinin fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olan birimlerinin kurulması için, verilen danışmanlık hizmetidir!

Tasarım merkezleri; ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsayan tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulurlar!

Tasarım merkezleri; tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin organizasyon yapısı içinde, ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, özellikle de yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda, tam zamanlı eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan departmanlardır!

Tasarım merkezleri danışmanlığı; tasarım faaliyetlerinde bulunan şirketlere birçok teşvik ve destek sağlaması açısından, önemli bir kapsama sahiptir!..

Tasarım Merkezi Danışmanlık Hizmetlerinin Çeşitleri

Özellikle ülkemizdeki işletmeler için, tasarım merkezi danışmanlık hizmetlerinin çeşitleri;

 1. Ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma…
 2. Ürün geliştirme…
 3. Ürün iyileştirme…
 4. Ürün farklılaştırmaya yönelik…

Gibi yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsayacak şekildedir!..

Tasarım Süreçlerinin Yönetimi ve Stratejisi

Tasarım süreçlerinin yönetimi ve stratejisi; tasarım faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, kontrolü ve geliştirilmesi için, gerekli olan stratejik yaklaşımların belirlenmesi ve uygulanmasıdır!

Tasarım süreçlerinin yönetimi; tasarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan kaynakların, çalışanların, zamanın ve bütçenin yönetimini içerir!

Tasarım süreçlerinin stratejisi ise; tasarım faaliyetlerinin işletme stratejileriyle uyumlu hale getirilmesini ve işletme hedeflerine ulaşmak için, tasarımların kullanılmasını sağlar!..

Tasarım Düşüncesinin (Design Thinking) Uygulanması

Tasarım düşüncesinin uygulanması, tasarım süreçlerinin yönetimi ve stratejisi ile yakından ilgilidir. Tasarım düşüncesi; kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak + farklı fikirler üretmek + prototipler oluşturmak + test etmek gibi aşamaları içeren bir yaklaşımdır!

Tasarım merkezi danışmanlığı şirketleri; tasarım düşüncesinin uygulanması konusunda şirketlere danışmanlık hizmetleri sunarak, tasarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olurlar!..

Tasarım Merkezi Danışmanlığında Teknolojik Araçlar ve Yazılımlar

Bu konuda uzman danışmanlık şirketleri; tasarım faaliyetlerinde kullanılan teknolojik araçlar ve yazılımlar konusunda, şirketlere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır!

Bu araçlar ve yazılımlar, tasarım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Tasarım merkezi danışmanlık şirketleri; tasarım faaliyetlerinde kullanılan özel teknolojik araçlar ve yazılımlar konusunda şirketlere önerilerde bulunarak, tasarım faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunurlar!..

Tasarım Merkezlerinde Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Tasarım

Tasarım merkezlerinde sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım; tasarım faaliyetlerinin çevresel etkisini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla tasarım süreçlerine entegre edilen bir yaklaşımdır!

Sürdürülebilir tasarım; geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin tasarımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi çevresel etkiyi azaltan uygulamaları kapsar!

Ekolojik tasarım ise; doğal kaynakların korunması, çevre bilinci yaratılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla tasarım faaliyetlerinin yürütülmesidir!..

Tasarım Merkezi Danışmanlığındaki Başarı Hikayeleri

Ülkemizdeki Tasarım Merkezi Danışmanlık Şirketleri; birçok şirkete danışmanlık hizmetleri sunarak, tasarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Tasarım merkezlerindeki başarı hikayeleri, tasarım merkezi danışmanlığının işletmelere sağladığı faydaları yansıtır. Birçok örneğine de, internetten rahatlıkla ulaşabilirsiniz!..

Tasarım Merkezi Danışmanlığının Geleceği ve Eğilimler

Günümüzde ilgili tasarım teşvik destekleri kapsamındaki, “Tasarım Merkezi Danışmanlığı”nın geleceği ve eğilimleri; tasarım faaliyetlerinin teknolojik dönüşümlerle dijitalleşmesi ile yapay zekâ ve veri analitiği gibi konulara odaklanmaktadır!

Tasarım merkezi danışmanlarımız; dijitalleşme sürecinde tasarım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak teknolojik araçlar ve yazılımlar konusunda, danışmanlık hizmetleri sunmaktadır!..

Sıkça Sorulan Sorular

Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezi Farkları?

5746 sayılı araştırma geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu kapsamında “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi” destekleri arasındaki, danışmanlık hizmetleri ile ilgili farklar;

Bildiğiniz gibi, T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, özel sektörde Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme + Tasarım yoluyla, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir, özel bir yapıya kavuşturulması için; teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini + Teknoloji, yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlarla Ar-Ge ve Tasarım açısından, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge kadroları ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını, desteklemek ve de teşvik etmek amacıyla, 5746 sayılı “Araştırma Geliştirme (50 / 15 kişi) ve Tasarım (10 kişi) Faaliyetlerinin Desteklenmesi” hakkındaki “Kanun ve Yönetmelikler” kapsamındaki destekler, 2008 yılından bu yana yürürlükte!

Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezi arasındaki en önemli fark; bir Ar-Ge merkezinde “Tasarım” faaliyet ve projeleri yürütülebilirken, bir Tasarım Merkezinde “Ar-Ge” faaliyet ve projeleri yürütülememekte, yürütülse bile desteklerden yararlanılamamaktadır!

Bu tespit, halen hangi merkezi kuracağını düşünen, kişi ve kurumlar açısından çok önemli!..

Çünkü özellikle, TÜBİTAK ve TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Daire Başkanlığı) gözetiminde yürütülen projelerin çoğunun “Ar-Ge” projesi olması nedeniyle, normal “Tasarım Merkezlerinde” bu projelerin yürütülmesi halinde, desteklerden yararlanma noktasında ciddi anlamda sıkıntılar söz konusu olabilmekte!

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Teşviklerinden yararlanmak için, önce kendimize veya şirketimize bazı sorular sormamız gerekmekte…

Ar-Ge Merkezi desteklerinden yararlanmak için, kendimize sormamız gereken sorular?

 1. Ar-Ge Merkezimizde en az 15 (Bakanlar Kurulu kararınca NACE Rev. 2 başlığı altındaki; Tv + Sinema + Vs. alanlar için 30) tam zaman / eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam ediyor muyuz?
 2. Ar-Ge faaliyetlerimizi yurt içinde mi gerçekleştiriyoruz?
 3. İşletmemizde; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneğimiz ve kapasitemiz mevcut mu?
 4. Ar-Ge Merkezimizde çalışan personelin, Ar-Ge merkezimizde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalarımız var mı?
 5. Ar-Ge Merkezimizde yürütülmek üzere; süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış programlarımız ve projelerimiz mevcut mu?
 6. Ar-Ge Merkezimiz ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olup, tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde mi yer alıyor? Şeklinde olabilir!

Yukardaki soruların cevabını “Evet” olarak verebiliyorsanız? Siz de, potansiyel bir “Ar-Ge Merkezi” siniz demektir!..

Tasarım Merkezi desteklerinden yararlanmak için kendimize sormamız gereken sorular ise?

 1. Tasarım Merkezimizde en az 10 tam zaman / eşdeğer tasarım personeli çalıştırıyor muyuz?
 2. Tasarım faaliyetlerimizi yurt içinde mi gerçekleştiriyoruz?
 3. İşletmemizde; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneğimiz ve kapasitemiz mevcut mu?
 4. Tasarım Merkezimizde çalışan personelin, tasarım merkezimizde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalarımız var mı?
 5. Tasarım Merkezimizde yürütülmek üzere; süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış programlarımız ve projelerimiz mevcut mu?
 6. Tasarım Merkezimiz ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olup, tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde mi yer alıyor? Şeklinde olmalı!

Yukardaki Soruların Cevabını “Evet” Olarak Verebiliyorsanız? Sizde potansiyel Bir “Tasarım Merkezi” siniz Demektir!..

Evet! Bu soruların çoğunluğuna evet diyebiliyorsak harekete geçip, varsa diğer eksiklerimizi de tamamlayıp başvuru formuna yönelebiliriz. Daha sonraki süreçlerde de, konuyu yakından takip edecek kendi içimizden uzman bir ekip oluşturmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti almak, en akılcı yol olarak gözüküyor.

Tüm işlemler kurallara uygun olarak yapıldığında; Ar-Ge Merkezleri için Ar-Ge indirimleri, Tasarım Merkezleri için Tasarım indirimleri bulunmaktadır!

Her ikisi içinde, üretim ve personel maliyeti yönetimini sağlayan; “Hammadde + Yardımcı Madde + İşletme Malzemeleri + Yedek Parça + Stok Giderleri + Amortisman İndirimleri + Gelir Vergisi Stopaj Teşviki + SGK İşveren Hissesi Desteği + Damga Vergisi İstisnası + Gümrük Vergisi İstisnası” söz konusudur!..

İki merkez arasında teşviklerdeki tek fark “Temel Bilimler Desteği” dir. Bu destek sadece Ar-Ge Merkezlerini kapsar. Yani; “Temel Bilimler Desteği” nde, Ar-Ge Merkezleri için teşvik ve destek söz konusu iken, maalesef bu destek Tasarım Merkezlerini kapsamamaktadır.

Sadece, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yani Teknoparklarda faaliyet gösteren firmalara sunulan “Temel Bilimler Desteği” 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen yeni hüküm uyarınca; temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden TGB Firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin, brüt asgari ücret kadarlık kısmı, iki yıl süreyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir!

Tabii bu arada; Pazarlama + Pazar araştırmaları + Satış geliştirme + Kalite kontrol + Maden rezervleri arama ve sondaj + İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar + Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere web sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanması + Yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan iş yazılım geliştirme faaliyetleri + Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri + Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri + Ticari ve seri üretim planlanması + Vs. Gibi faaliyetlerinde, destek kapsamı dışında kaldığını unutmamak gerek!..

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi “Ar-Ge veya Tasarım Merkezi” Danışmanlığı Departmanı olarak, daha mutlu bir gelecek için geleceğinizi birlikte planlamak adına, istediğiniz her an sizlerin hizmetinde olduğumuzu bilmeniz dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız;

Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Finans Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Audit ( Denetim ) Hizmetleri
Aile Şirketleri Danışmanlığı
UR-GE Projeleri Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı
Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.