0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Audit ( Denetim ) Hizmetleri

Audit Denetim Hizmeti

KRC Denetim / Audit Hizmetlerimiz ile ilgili açıklamalarımızın alt başlıklarına tıklayarak, ilginizi çeken konulara kısa yoldan ulaşabilirsiniz!

 

KRC Bağımsız Denetim / Audit Hizmetlerimizin Ana Hatlarını; “Borçlar Hukuku + Türk Ticaret Kanunu + Medeni Hukuk + TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları + UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” Çerçevesindeki İç Denetim Faaliyetleri ve Özel Denetim Sistemleri (Hile Denetimi + Suistimal + Yolsuzluk + Vs.) oluşturmaktadır!..

Denetim Hizmetlerimizin içeriğinde; cari yılda tutulan kanuni defterlere ve belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü ile kayıtların doğru yapılıp / yapılmadığının, vergi kayıplarına neden olup / olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, varsa hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi, yer almaktadır!

Denetim Hizmetleri, yıl içinde ve belirli dönemlerde düzenlenerek; Vergi Dairesine ve SSK’ya verilecek olan KDV Beyannamelerini + Stopaj ve Muhtasar Beyannamelerini + Geçici Vergi Beyannamelerini + SSK Bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip / düzenlenmediğinin kontrol edilmesini de, kapsar!..

KRC Denetim Hizmetlerimizin içinde; Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespiti ve imzalanması + Yıl sonunda satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının yapılması hizmetleri de yer almaktadır!

Düzenli Denetim Hizmetlerimiz ile; Yıl içinde satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaları düzenleyen firmalar nezdinde karşı incelemeler yapılması + Fatura, makbuz, irsaliye ve diğer belgelerin muhteviyatları itibariyle yanıltıcı belge olup / olmadığının veya adlarının böyle bir olaya karışıp / karışmadığının tespit edilmesi + Tedarikçi – Lojistik firmalarınızın, şirketinizden tahsil ettiği KDV’lerini vergi dairesine yatırıp / yatırmadığının kontrol edilmesi + Alt taşeron veya partner firmalarınızın, vergi ile ilgili sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirip / getirmemesinden dolayı, şirketinizin bir sorun ile karşılaşmasının engellenmesi de sağlanmaktadır.

Denetim Hizmetleri içeriğinde ayrıca; dönem sonu işlemlerinizin (yeniden değerleme, amortisman ayırma, gider kısıtlaması, reeskont, değerleme, karşılık ayırma vs. gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması da yapılmaktadır.

Dönem karınızın doğru hesaplanıp – hesaplanmadığının ve geçici vergi ile kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip – düzenlenmediğinin kontrolü de, denetim hizmetleri kapsamındadır.

İşlemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek açıklamaların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermek de, denetim hizmetleri içerikleri arasında yer alır!

Denetim Hizmetlerinde;

 • Tam tasdik…
 • Gelir vergisi işlemleri…
 • Kurumlar vergisi işlemleri…
 • Katma değer vergisi işlemleri…
 • Veraset ve intikal vergisi işlemleri, servet incelemeleri…
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler…
 • Vergi erteleme ve taksitlendirme işlemleri…
 • Yeniden değerleme…
 • Yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi…
 • Katma değer vergisi iadeleri…
 • Yatırım teşvik uygulaması ve yatırım indirimi… Gibi Konular da yer almaktadır!..

Denetim Hizmetleri Nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, “Bağımsız Denetim ve Normal Kurumsal Denetim yani Kurum İçi Denetim hizmetleri” dendiği zaman, aklımıza; özellikle yatırım ve teşvik desteklerinden yararlanmak için, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gereken “Kurum İçi Denetim Faaliyetleri ile Özel Denetim Sistemleri (Hile Denetimi + Suistimal Şüpheleri + Yolsuzlukla Mücadele + Vs.) gibi konular gelmelidir!..

Denetim Hizmetlerimizin içeriğinde; cari yılda tutulan kanuni defterlere ve belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü ile kayıtların doğru yapılıp / yapılmadığının, vergi kayıplarına neden olup / olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, varsa hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi, yer almaktadır!

Denetim Hizmetlerine Kimler İhtiyaç Duyar?

Özellikle finansal açıdan kendilerine ve kadrolarına güvenen üst yönetimler, bu denetimlerle önlerini daha rahat görmek ve özellikle kurumsallaşma adına yeni yatırımlara yönelmek için, denetim hizmetlerine ihtiyaç duyarlar!

Denetim Hizmetleri Neleri Kapsar?

Denetim hizmetleri neleri kapsar? Konusuna gelince; Denetim Hizmetleri nedir? Bölümünde yaptığımız açıklamalara ilave olarak, 2000 li yılların başından bu yana gündemimize gelmeye başlayan, globalleşme ve küresel problemler konusuna, denetim olarak değinmemek olmaz!

Özellikle Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi / UN Global Compact 2000’ın 4 Ana Maddesi (İnsan Hakları – Cinsiyet Ayrımcılığı – Çocuk İşçiler + Çalışama Şartları ve Çalışan Memnuniyeti + Doğa ve Çevre + Yolsuzlukla Mücadele) içindeki Doğa ve Çevreye saygı ile ilgili “Küresel Isınma + Yenilenebilir Enerji + Biyoteknoloji + Vs.” konularını, İşletmelerin; Kapasitelerine + Ürün ve Hizmetlerine + Hammadde Tedarik Zincirlerine – Üretim – Lojistik ve Dağıtım Kanallarına + Tüketim ve Bozuk veya Son Tüketim Tarihleri Geçen Ürünlerin Toplama ve İade Koşullarına + Geri Dönüşüm Sistemlerinin Organizasyonlarına… Uygun olarak takip etmeleri ve daha mutlu bir dünya için, 1995 yılından bu yana her yıl düzenli olarak çeşitli ülkelerde geniş katılımla yapılan uluslararası COP Toplantılarına ve Toplantı Raporlarına göre, 2050 yılına kadar Nötr (“0”) hale gelmesi  gereken, “Ekolojik Ayak İzleri / Karbon Ayak İzi + Su Ayak İzi + Azot Ayak İzi + Oksijen Ayak İzi + Vs.” takip sistemleri de, denetim hizmetlerimiz içinde yer alır!..

Neden Denetim Hizmetleri Alınmalıdır?

Öncelikle finansal açıdan kendilerine ve kadrolarına güvenen üst yönetimler, bu denetimlerle önlerini daha rahat görmek ve özellikle kurumsallaşma adına yeni projelere ve de yatırımlara yönelmek için, denetim hizmetleri almalıdırlar!

Şirketiniz veya işletmenizdeki gelişmelere göre, bağımsız denetim veya kurum iç denetimler şeklinde alınabilecek bu denetim hizmetleri, dışarıdan da outsource olarak temin edilebilir!..

Denetim Hizmetleri Türleri Nelerdir?

Kamu Denetimi + İç Denetim + Kurumsal Denetim + Bağımsız Denetim + Uygunluk Denetimi + Özel Denetim + Güvence Denetimi… Gibi konular denetim hizmet türleri arasında yer alır!..

Denetim Hizmetleri Şirketler İçin Neden Önemlidir?

Özellikle 2012 yılında çıkan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, şirketlerin yönetim kurullarına ilave görevler tevdi edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de, şirketlerin zarar etmesini önlemektir!

Eğer, şirketiniz birkaç yıl üst üste zarar ederse veya yönetim kurulu bilerek veya bilmeyerek aldığı ve uyguladığı kararlarla şirketin zarar etmesine neden olursa, bu zarardan şahsen kendi mal varlıkları ile sorumlu olabiliyorlar. Daha sonrasında KGK Kamu Gözetim Kurumu, zarar eden bu şirketlere “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” veya “Bağımsız Denetim Kurulu Üyesi” atayabiliyor!

Denetim hizmetleri, bu konularla muhatap olmamak için, çok çok önemlidir!..

Denetim Hizmetleri İşletmeler İçin Neden Gereklidir?

İlk planda, Şirketinizle ilgili ulusal veya uluslararası anlamda yeni yatırımlarınız için, kredibilitenizi arttırmak açısından sunmanız gereken dokümanların UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanması ve ilişkin bilgilerin incelenmesi ve de standart bir rapor haline getirilmesi ihtiyacı, denetim hizmetlerini gerekli kılar!

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Bağımsız İç ve Dış Denetim Departmanı olarak, bu denetim hizmetlerinde; “En Önde Gelen Risk Odaklı Bağımsız Denetim Hizmetleri Veri Analitiği” ile “KGK Kamu Gözetim Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartlarına”, hassas yaklaşımımız çerçevesinde sizlere, ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun en detaylı hizmetleri vermeyi amaçlamaktayız.

Aynı zamanda, finansal tablolarınızın doğru ve güvenilir bağımsız denetime tabi tutulması, şirketinizin geleceğine ışık tutacağından, KRC; bu noktada en yakın yol arkadaşınız olacaktır!

Sıkça Sorulan Sorular

Denetim Hizmetleri İçerikleri Nelerdir?

 • Tam tasdik (Tüm beyanname ve mali tabloların YMM incelemesi ile uygunluk raporu)…
 • Geçici vergi + Gelir vergisi + Muhtasar + Stopaj işlemleri…
 • Geçici vergi + Kurumlar vergisi işlemleri…
 • Oransal katma değer vergisi işlemleri…
 • Veraset ve intikal vergisi işlemleri + Servet incelemeleri…
 • Teşvik + İndirim + İstisnalar + Muafiyetler…
 • Vergi erteleme ve taksitlendirme işlemleri…
 • Yeniden değerleme / Duran varlıklar + Marka değeri…
 • Yeniden değerleme sonucu değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi…
 • Katma değer vergisi iadeleri…
 • Yatırım teşvik uygulaması ve yatırım indirimi… Gibi konular, denetim hizmet içerikleridir!..

Çalışma şartlarının günden güne daha da zorlaştığı ulusal veya uluslararası iş dünyasında
“Bağımsız Denetim ve Deneyim Hizmetleri”; şirketlerin veya işletmelerin, sürdürülebilir kredibilite alanındaki, en önemli mihenk taşlarından biridir!

Ve KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Kurum İçi ve Bağımsız Denetim Departmanları, işte “O” mihenk taşıdır!..

Daha mutlu bir gelecek için “Geleceğinizi Birlikte Planlayalım”

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız;

Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Finans Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Audit ( Denetim ) Hizmetleri
Aile Şirketleri Danışmanlığı
UR-GE Projeleri Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı
Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.